WELCOME !!

REGULAMIN

REGULAMIN ZAKUPÓW I KORZYSTANIA Z PORTALU

 

1.WPROWADZENIE

 

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi

dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega

korzystanie z portalu www.velsantimo.com oraz www.velsantimo.pl 

oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. Zachęcamy do

starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz

Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności, przed

rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument,

użytkownik musi zaakceptować Regulamin , zanim złoży

zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego

Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin

może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania

do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu

do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest

zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych

za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań

dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik

może skontaktować się z nami pod adresem mailowym

shop@velsantimo.com

 

2. INFORMACJE O NAS 

 

Sprzedaż towarów na tym portalu realizuje jednoosobowa

działalność gospodarcza

Iwo Szulakowski Velsantimo

NIP:5272884429

REGON:382682354

 Wawelberga 8

01-188 Warszawa

*adres ten to siedziba firmy, prosimy nie odsyłać pod ten adres

zwrotów i reklamacji 

Wszystkie kroki postępowania podczas zwrotu lub reklamacji

znajdują się w zakładce " zwroty i reklamacje"

 

 

3. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERMETOWEGO

www.Velsantimo.com

 

Korzystając ze sklepu oraz składając zamówienia za jego

pośrednictwem, użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze

sklepu wyłącznie do składania  prawnie wiążących zamówień,

nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień.  Użytkownik

korzystający z naszych usług , oświadcza, że jest pełnoletni i posiada

pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

                   
                     4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 
Zamówienia przyjmowane są na stroniehttp://www.velsantimo.com 
W celu złożenia zamówienia, należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Do momentu zatwierdzenia wyboru zamówionych produktów.Po zatwierdzeniu zamówionych produktów Klient zobowiązany jest do podania swoich danych teleadresowych (dotyczy Klientów niezarejestrowanych), metody dostawy oraz sposobu płatności.Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. W przypadku Klientów niezarejestrowanych do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu  nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.Płatności w sklepie obsługuje pośrednik, PayU
lub Blue Media.Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu, co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia.  Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
Podawany podczas zakupu "Przewidywany czas wysyłki" może ulec zmianie w zależności od okresu, oraz możliwości przerobowych, Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o opóźnieniach względem planowanej wysyłki 
"Przewidywany czas Wysyłki " nie jest wiążący 
           
             5. CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
 
Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie podawane są w złotych polskich, lub w walucie przypisanej do innej wersji językowej. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie oraz dodawania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.W przypadku zwrotu przesyłki w niepełnej formie lub świadomego uszkodzeniu jakiegokolwiek elementu który wchodził w skład wysyłanej do klienta paczki , może zostać pobrana opłata rekompensująca poniesione straty materialne.

 

                 
                 6.DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
       
             Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać              za pomocą pośredników płatności takich jak PauU oraz
                                          Blue Media S.A

 

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą,

czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub

konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

 Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

 

 Płatności:

-PayU

-Blue Media S.A

 

Karty płatnicze:

-Visa

-Visa Electron

-MasterCard

-MasterCard Electronic

-Maestro

 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Zamawiającego

 

Pośrednicy płatności:

-PayU

-Blue Media

 

 

                                                                                                           7.REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU  

Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty

otrzymania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu

stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed

jego upływem. Reklamacje  wraz z dołączonym dowodem zakupu

tego produktu od Sklepu należy zgłaszać pod adresem

shop@velsantimo.com  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14

dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji,

uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.Reklamacje  wraz z

dołączonym dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy

zgłaszać shop@velsantimo.com  W przypadku rozpatrzenia

reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi

reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie

będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu

14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Klient

zobligowany jest zwrócić przedmiot zamówienia  na adres:

POLSKA  Bukowiecka 92/310   03-893  Warszawa 

 

Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami

fizycznymi natomiast  prawo to nie przysługuje  osobom

prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został

zakupiony na potrzeby firmy .Klient zobowiązany jest do zwrotu

produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami , w

terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa.

W przypadku gdy opakowanie produktu zostaje odesłane jako

uszkodzone , a uszkodzenia tego dokonał klient w sposób którego

można było uniknąć, np: poklejenie kartonu taśmą i odesłanie go bez

folii ochronnej , potrącona zostanie rekompensata z tytułu straty

która wynosi jednorazowo 20zł  Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci

Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta  kwotę. Sklep

nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za

pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy

użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez

Klienta w pierwotnej transakcji.W przypadku zwrotu części

zakupionych towarów, zwrócona zostanie tylko kwota będąca sumą

cen zakupu zwracanych towarów. Sklep dokona zwrotu pieniędzy w

taki sposób w jaki dokonana została płatność 

 

8.POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ UŻYWAMY "PLIKÓW COOKIES" ORAZ

"GOOGLE ANALITYCS"

 W CELU ŚLEDZENIA RUCHU ORAZ OPTYMALIZACJI USŁUG„RODO” zwane „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie weszło w

życie 17 maja 2016 r. Obowiązuje ono bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od

25 maja 2018 r. Rozporządzenie wiąże wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie "Iwo Szulakowski Velsantimo" 

działalność gospodarcza , W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich

danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych

shop@velsantimo.com

Informujemy, że wobec przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo każdorazowo

zwrócić się o uzyskanie:

1) informacji: o tym, czy Twoje dane są przetwarzane, oraz innych informacji w

szczególności o naruszeniu ochrony danych Twoich danych;

- Dostępu do Twoich danych

-Usunięcia Danych

- Zmiany Twoich danych

-Przenoszenia Twoich danych

- Ograniczenia przetwarzania Twoich danych

- Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez

Klientów sklepu jest Iwo Szulakowski Velsantimo .Sklep  zobowiązuje

się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o

 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe

Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep w celu

realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma możliwość wglądu,

poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania

danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień

przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.Użytkownik

może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym

informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez stronę

internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik

otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej ,

wiadomości dotyczące działalności sklepu. Klient może w dowolnym

momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie,

poprzez zgłoszenie prośby do administratora sklepu , pod adresem

shop@velsantimo.com                                                                                        

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta , a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.W przypadku niezadowolenia klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, Po upływie 14 Dni od dnia dostarczenia zamówienia , nie ma możliwości dokonania zwrotu towaru , zwroty po terminie 14 dni nie są przyjmowane oraz są odsyłane do klienta ,  Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe podlegają ochronie prawnej  O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl