WELCOME !!

REGULAMIN
REGULAMIN SKLEPU
§1 Definicje
 1. Adres reklamacyjny i adres do przesłania zwrotów:
  Iwo Szulakowski Velsantimo
  Bukowiecka 92/310 03-893 Warszawa 
 2. Dostawa –  usługa przewozowa realizowana przez spedycyjne firmy zewnętrzne wraz z określeniem przewoźnika i kosztu transportu
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Karta produktu – Podstrona sklepu zawierająca informacje o  produkcie.
 5. Administrator – Administrator danych osobowych Kupujących, którym jest Sprzedawca.
 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą za pośrednictwem sklepu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kupujący – Osoba korzystająca z funkcjonalności sklepu, w tym dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu.
 8. Miejsce wydania produktu – Adres pocztowy dostawy lub punkt odbioru wskazany
  w zamówieniu przez Kupującego.
 9. Płatność – Dokonywanie zapłaty za przedmiot/y  umowy i dostawę
 10. Produkt – Towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.
 11. Administrator – administrator danych osobowych Kupujących, którym jest Sprzedawca.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL119 z 4.05.2016 r. str. 1).
 13. Regulamin –  Obowiązujący Regulamin sklepu.
 14. Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenckich  z dnia 30 maja 2014 roku
 15. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.dofensse.com
 16. Sprzedawca:
  Iwo szulakowski Velsantimo Wawelberga 8/194 01-188 Warszawa NIP:5272884429. Adres do doręczeń: Bukowiecka 92/310 03-893 Warszawa, e-mail: shop@velsantimo.com
 17. Umowa – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy, rodzaj płatności, adres doręczenia zamówienia oraz dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 19. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami

§2 Warunki ogólne

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
  2. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, 
  3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
  4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych i usuwania konta w sklepie. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje konto poprzez panel klienta. W sytuacji usunięcia konta usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Kupującego zapisane w ramach konta.
  5. Kupujący zobowiązany jest do:
   1. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy
   3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   4. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski
   5. Nie stosowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej czyli Spamu

§3 Zawarcie umowy i realizacja

  1. Zamówienia można składać całą dobę.
  2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   1. dodanie do koszyka produktu;
   2. wybór rodzaju dostawy;
   3. wybór rodzaju płatności;
   4. wybór miejsca wydania produktu;
   5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 regulaminu.
  4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
  5. Wysłanie zakupionego produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w terminie produktu z najdłuższym czasem dostawy. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia

 PRAWO SPRZEDAJĄCEGO DO ODRZUCENIA ZAMÓWIENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Realizacja wszystkich zamówień w sklepie www.dofensse.com jest uzależniona od dostępności produktów. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia z dowolnej przyczyny. Zastrzegamy sobie również prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową:

Sytuacja taka może mieć miejsce w poniższych przypadkach 

 •  Informacje kupującego dotyczące fakturowania są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować
 • Produkt jest niedostępny - nie znajduje się w magazynie
 • Państwa zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe oszustwo;
 • Nie ukończyli Państwo 16 lat lub innego wieku zgodnie z obowiązującym prawem uprawniającego do zawarcia umowy 
 • Kupujący działa w charakterze odsprzedawcy
 • Nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Państwa adres
 • Ze względu na Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą 
 • Miał miejsce błąd w cenie produktu wyświetlanej w sklepie

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego (ust. 7-9 poniżej).
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia zamówienia . Do zachowania terminu na zwrot towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pod adresem mailowym Shop@velsantimo.com lub oświadczenie o chęci rezygnacji z zamówienia pod adresem shop@velsantimo.com .Poinformowanie sprzedającego o odstąpieniu od umowy jest datą od której liczy się termin 14 dni przysługujących na zwrot towaru do sprzedającego.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar w stanie niepogorszonym  Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy  . 
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy, w tym koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w trybie zwykłym odesłane pocztą.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem zwrotu w wyniku odstąpienia od umowy, które to zmniejszenie wartości jest wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sprzedawca dokona zwrotu środków  przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztam
  10. Sprzedający ma parwo do obarczenia Kupującego kosztami wynikającymi ze szkody polegającej na uszkodzeniu którego można było uniknąć, szkody  dotyczą elementów takich jak: metki woreczki strunowe , folie zabezpieczające elementy metalowe, oraz pozostałe elementy stanowiące elementy składowe zamówienia. 
  11. W przypadku pogorszenia towaru , jego uszkodzenia lub zabrudzenia , towar nie może zostać przyjęty przez sprzedawce, produkt w stanie pogorszonym zostanie odesłany do kupującego na jego koszt w terminie 14 dni 
  12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych przypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  13. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 4 regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
   z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej

§5 Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych
  i prawnych (rękojmia). Dla uniknięcia wątpliwości całkowite wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) dotyczy również Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.
 2. Reklamacje dotyczące zamówienia złożonego w sklepie należy kierować na adres reklamacyjny shop@velsantimo.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu reklamowanego produktu i przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedawca o swojej decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje drogą mailową, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§6 Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez kupujących w sklepie, w tym w procesie rejestracji i obsługi konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie, w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 3. Kupujący może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, wydania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację kupującego lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
 4. Kupujący został poinformowany i akceptuje, że adresy e-mail udostępniane są na rzecz Administratora w procesie rejestracji konta przez kupującego lub w procesie składania zamówienia, dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem sklepu, w szczególności w kwestiach związanych w obsługą i utrzymaniem konta lub złożeniem i realizacją zamówienia, jak również, w przypadku wyrażenia przez kupującego odpowiedniej zgody, przesyłania kupującemu przez Administratora drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamówionych informacji handlowych lub marketingowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz subskrybowanego regularnego newslettera 
 5. Niezależnie od powyższych postanowień kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Administratora za pośrednictwem sklepu, dla celów statystycznych i analitycznych.
 6. W przypadku uzyskania zgody kupującego jego dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 7. Administrator zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w RODO, w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 8. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: shop@velsantimo.com , lub adresem fizycznym 
 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w sklepie, w tym praw przysługujących Kupującemu na podstawie RODO znajdują się w zakładce informacyjnej "Polityka Prywatności"

§7 Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Kupującego przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, ani nie mogą być również w ten sposób interpretowane.
 2. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: shop@velsantimo.com lub listownie pod adresem Bukowiecka 92/310 Warszawa
 3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w szczególności celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie
  z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 , z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium